Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), mely vonatkozik az ezt kibocsátó Airzone Kft. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.; nyilvántartó hatóság: Budapesti Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-346154; adószám: 23791947-2-41; telefon: +36308152151; E-mail cím: gelei.sandor@airzone.hu; a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatás igénybe vevő (a továbbiakban: Megrendelő, Vevő, a továbbiakban: Szolgáltató és Vevő együttesen: Felek) között létrejött kereskedelmi szolgáltatás szabályozására a Szolgáltató által üzemeltetett premium-radiator.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) történő szolgáltatás igénybevétele során.

 1. Alapvető rendelkezések

A Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor, valamint az internetes megrendeléskor, illetve az egyéb szolgáltatás igénybevételekor elfogadja a szolgáltatás igénybevételekor hatályos ÁSZF rendelkezéseit, és az Adatvédelmi tájékoztató tartalmát, továbbá az ezekben foglaltakat tudomásul veszi.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak

A Szolgálató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t, mely nem módosítja az azt megelőzően kötött szerződéseket.

A premium-radiator.hu weboldal Magyarországon működik, ami által a felhasználók tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató és a Vevő jogviszonyában a magyar jog az irányadó.

A Szolgáltató mindent megtesz a Webáruház folyamatos működése és fejlesztése érdekében, de a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Webáruház bármely okból történő esetleges elérhetetlensége miatt a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

A szerződés nyelve a magyar.

 1. Online rendelés

Megrendelő a weboldalon történő megrendelésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Megrendelő a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő adatai illetéktelen személyek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 1. A szerződés tárgya

Szolgáltató a más által gyártott termékeket forgalmazza.

Szolgáltató a megrendelt terméket külföldi gyártótól, forgalmazótól történő átvétele után, vagy azonnal raktárkészletéből teljesíti.

A weboldalon megjelenített termékek megrendelhetők. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek.

A megjelenített termékek kizárólag e-mailen keresztül rendelhetők meg.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak Euro-ban értendők és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Számlázás az aktuális MNB HUF/EUR középárfolyammal szorozva történik.

A vásárlást követően a szállítási költségek a Vevőt terhelik.

 1. Rendelés menete

Megrendelő a webshopba regisztráció nélkül beléphet és regisztráció nélkül vásárolhat.

Megrendelő a Szolgáltató e-mail címére e-mailben megküldi Szolgáltatónak a kiválasztott termék nevét, termékszámát, azonosítóját.

Ez alapján Szolgáltató árajánlatot készít is küld Megrendelő e-mail címére, mely 1 napig hatályos. Ennek elfogadása esetén Megrendelő e-mail útján megrendelést küld Szolgáltató e-mail címére.

Ezt követően Szolgáltató a teljes vételárat magába foglaló díjbekérőt küld Megrendelő részére, Megrendelő e-mail címére, melyet Megrendelő 3 napon belül köteles teljesíteni.

Ennek Megrendelő általi teljesítését követően Szolgáltató 1 napon belül előlegszámlát állít ki is küld meg Megrendelő részére, Megrendelő e-mail címére.

Amennyiben a termék Szolgáltató birtokában van az előlegszámla megküldésével egyidőben értesíti Megrendelőt, hogy a termék mikor vehető át.

Amennyiben a terméket gyártótól vagy forgalmazótól kell beszerezni, Szolgáltató az előlegszámla Megrendelő általi teljesítését követően 2 napon belül intézkedik a termék beszerzésére. Szolgáltató a termék átvételét követően értesítést küld Megrendelő e-mail címére a termék megérkezéséről.

Amikor a termék Szolgáltató birtokában van, Szolgáltató végszámlát állít ki Megrendelő részére, melyet vagy e-mail útján küld meg, vagy a termékkel egyidőben adja át Megrendelő részére.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Megrendelő köteles a terméket átvételkor a Szolgáltató előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A termék átvétele munkanapokon lehetséges 8-17 óra közötti időszakban, Szolgáltató 1033 Budapest, Reményi Ede u. 3. szám alatti raktárából.

Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Megrendelőhöz nem érkezik meg, Megrendelő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő téves e-mail címet adott meg megrendelése során, vagy egyéb okból nem tud üzenetet fogadni.

 1. Megrendelés feldolgozása

A megrendelés leadása bármikor, nyitvatartási időn túl is történhet, de a megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolást küld a megrendelés tényéről, valamint a megrendelés teljesítésének időpontjáról.

Az általános teljesítési idő a Szolgáltató önhibáján kívül eső okból késedelmet szenvedhet, melyről a Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt.

 1. Szerződéskötés

Megrendelő a megrendelés és a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni, valótlan, vagy nem a Megrendelő adataival létrejövő elektronikus szerződés semmis.

A Megrendelő által tévesen megadott adatok alapján bekövetkező sérelemért a Szolgáltató nem felel.

Kötelező érvényű ajánlattételnek minősül, amennyiben a Vevő a megrendelését elküldi a Szolgáltató részére.

Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Megrendelő/Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

A Szolgáltató legkésőbb 60 napon belül köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni, ennek eredménytelen eltelte után a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, és annak beszerzése a teljesítési határidőn belül nem várható, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 1. Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Az elállás következményei:

Amennyiben a Vevő a szerződéstől eláll, a Szolgáltató késedelem nélkül, de az elállási szándék kézhezvételétől számított legkésőbb 14 napon belül visszautalja a Vevő által fizetett összeget. A visszafizetés banki átutalással történik a Vevő által megadott bankszámlára. A visszafizetés feltétele a termék Vevő általi visszajuttatása késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését

Amennyiben Fogyasztó élni kíván az elállási jogával, ezt megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon, illetve személyesen, melyről a Szolgáltató feljegyzést készít.

 1. Vételár fizetési módok

Megrendelő a vételárat az alábbiakban ismertetett módon tudja kiegyenlíteni:

 • Személyesen a Szolgáltató üzlethelyiségében: akár készpénzben, akár bankkártyával történő fizetéssel;
 • Webáruházban: Bankkártyás fizetéssel – (SimplePay) MasterCard, Visa, Maestro, vagy Visa Electron kártyákkal biztonságosan fizethet.
 • banki utalással akként, hogy a megrendelés alapján kiállított számlát Szolgáltató e-mailben megküldi a megrendelésen szereplő e-mail címre, és ez alapján a Megrendelő teljesítheti az utalást a számlán feltüntetett bankszámlaszá A vételár megfizetése a vételár Szolgáltató számláján történő jóváírást követően válik teljesítetté. A banki átutalásnak a bank által szokásosan felszámított díjon kívül egyéb költsége nincs.
 1. Jótállás, szavatosság

A Vevő hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben szavatossági, illetve jótállási igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 1. Szavatossági igény bejelentésével kapcsolatos eljárás

Vevő/fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy egyéb bizonylattal).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

Szolgáltató a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani. Ha a Szolgáltató a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt.

Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A szavatossági és jótállási igények elintézésének további eljárási szabályait a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet tartalmazza.

 1. Tulajdonjog fenntartása

Szolgáltató a termék tulajdonjogát a vételár teljes kifizetésig fenntartja.

 1. Szállítás

A vételár szállítási díjat nem tartalmaz.

Amennyiben a Vevő szállítási szolgáltatást rendel meg a Szolgáltatótól, Szolgáltató ezt alvállalkozó útján teljesíti, Vevő erre vonatkozó külön megrendelése és az előzetesen egyeztetett szállítási költség teljes egészének megfizetését követően.

 1. Panaszkezelés rendje

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vevőnek.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Vevő panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, amelyek elérhetőségeit az alábbi linken találhatja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

A fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület látja el a fogyasztói jogviták online rendezésében az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait. Elérhetőségei az alábbiak:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. emelet 111.
Telefonszáma: (1) 488-2131
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 1. Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy az Airzone Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.) adatkezelő által a premium-radiator.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail, telefon, számlázási cím, szállítási cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/.

 1. Záró rendelkezések

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Az érvénytelen rendelkezések által érintett kérdésekre és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok az irányadóak.

Amennyiben Szolgáltató nem gyakorolja az őt megillető jogát az nem jelenti az adott jogról való lemondást.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel, ha az

– a nyilvánvalóan téves,
– a termék közismert, általánosan elfogadott, becsült árától jelentősen eltérő,
– rendszerhiba miatt hibásan megjelenő,
– „0” Ft-os vagy „1” Ft-os

akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a Megrendelő tájékoztatása során a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

Megrendelő a premium-radiator.hu webáruházat, annak felületét kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott kárért.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Budapest, 2022. február 07.

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat

 

(Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.)

 

Vállalkozás adatai:

Név: Airzone Kft.
Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.
Levelezési Cím: 1033 Budapest, Reményi Ede u. 3.
E-mail cím: gelei.sandor@airzone.hu
Telefonszám: +36308152151

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Megrendelés száma: ……………………………………………………………………….

Termék megnevezése: ……………………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja: …………………………………………

A fogyasztó neve: ……………………………………………………………………….

A fogyasztó címe: ……………………………………………………………………….

 

Kelt: …………………………………………

 

 

…………………………………………

Vevő aláírása

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)